Konserwacja i Serwis Separatorów

Konserwacja i Serwis Separatorów

Utrzymanie obiektu budowlanego w należytym stanie regulowane jest w Rozdziale 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 471).

Zgodnie z art. 62 pkt 1.1 lit. b Ustawy na właścicielu bądź zarządcy spoczywa obowiązek poddania okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, obiekty budowlane, w zakresie sprawdzenia stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Dla budynków o powierzchni zabudowany przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 kontrola powinna odbyć się co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada.

Wymagania prawne w zakresie serwisu separatorów regulowane są również w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia   12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych                                  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

Wg Rozporządzenia przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających (separatorów) przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku. Eksploatacja urządzeń oczyszczających powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

W razie pytań, zadzwoń 600 480 928

Oferujemy kompleksową usługę serwisową przeglądu i czyszczenia separatora substancji ropopochodnych:

  • Przegląd eksploatacyjny separatora
  • Ocena stanu technicznego urządzenia
  • Ocena stanu zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi
  • Czyszczenie separatorów, osadników i filtrów
  • Sprawdzenie pracy pływaka
  • Ocena stanu technicznego włazów, ścian oraz dna zbiornika
  • Sprawdzenie poprawności działania urządzenia
  • Wykonanie dokumentacji zdjęciowej
  • Dokonanie odpowiednich wpisów w książce eksploatacyjnej układu
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi

Okresowe Kontrole Nieruchomości

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Nadzorowanie robót budowlanych

Usługi Konserwacji i Serwisu

Charakterystyka energetyczna

Przeglądy zbiorników Ppoż

Odbiory części wspólnych

Poszukiwania przecieków