Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane

Nasza oferta skierowana jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania, aby budynek poddawany był regularnym, obowiązkowym okresowym kontrolom.   

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów, mających odpowiednie uprawnienia budowlane. Każda wykonywana przez nas okresowa kontrola dokumentowana jest szczegółowym protokołem, zawierającym weryfikację wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, opis aktualnego stanu technicznego poszczególnych elementów budynku, wnioski pokontrolne oraz zalecenia dla zarządcy/właściciela, które ten powinien wykonać, aby utrzymać budynek w należytym stanie technicznym.

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 2 tys. kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysłowych, usługowych i magazynowych.

W razie pytań, zadzwoń 600 480 928

Utrzymanie obiektu budowlanego w należytym stanie regulowane jest w Rozdziale 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 471). Zgodnie z art. 61 pkt 1 Ustawy na właścicielu, bądź zarządcy spoczywa obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, przy zachowaniu należytego stanu technicznego i estetycznego budynku / budowli, czy też obiektu małej architektury. Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie tych obiektów okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane, uprawnione do tego osoby.

Ustawa określa częstotliwość i rodzaj przeglądu w zależności od powierzchni budynku:

1/ kontrola okresowa, co najmniej raz w roku (kontrola roczna);

2/ kontrola okresowa, co najmniej raz na 5 lat (kontrola 5-letnia);

3/ kontrola okresowa, co najmniej dwa razy w roku w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², w terminach do 30 listopada – przed okresem zimowym oraz do 31 maja – po okresie zimowym (kontrola półroczna);

4/ kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi

Okresowe Kontrole Nieruchomości

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Nadzorowanie robót budowlanych

Przeglądy placów zabaw

Przeglądy zbiorników Ppoż

Konserwacja i Serwis wentylacji mechanicznej

Konserwacja i Serwis Separatorów

PRZEGLĄDY GWARANCYJNE NIERUCHOMOŚCI