Przeglądy instalacji gazowej

Przeglądy instalacji gazowej

Kontrole instalacji gazowych reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Zgodnie z § 47 stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych. Zakres kontroli opisany został w normie PN-M.-34507:2002 Instalacja gazowa – kontrola okresowa.

 

W razie pytań, zadzwoń 600 480 928

Zgodnie z art. 62 pkt 1.1 lit. c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 471) okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej powinna przebiegać co najmniej raz w roku. Dla budynków o powierzchni przekraczającej 2000 m² koniecznie jest wykonanie kontroli instalacji gazowej dwa razy w roku – do 31 maja, a także do 31 listopada.

Wykonujemy przegląd instalacji gazowej, polegający na sprawdzeniu szczelności tzw. aparatów gazowych, wszystkich urządzeń na gaz występujących w obiekcie budowlanym. Pomiary wykonywane są za pomocą specjalistycznego detektora gazowego, między gazomierzem, a sprzętem. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega stan techniczny przyłączy, połączeń przewodów oraz podłączeń armatury i gazomierzy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi

Okresowe Kontrole Nieruchomości

Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Nadzorowanie robót budowlanych

Usługi Konserwacji i Serwisu

Charakterystyka energetyczna

Przeglądy zbiorników Ppoż

Odbiory części wspólnych

Poszukiwania przecieków